Verksamhetsberättelse 2021

Vår verksamhetsberättelse svarar mot Seko sjöfolks verksamhetsplan för 2021. Verksamhetsplanen beskriver vår organisations mål och inriktning på den verksamhet vi ska bedriva. Verksamhetsplanen antas i normala fall på representantskapet och Seko sjöfolks styrelse ansvarar för att genomföra planen och hålla den aktuell. Styrelsen ansvarar också för att årligen redovisa hur planen efterlevs, bland annat genom verksamhetsberättelsen, så att årsmötet kan följa upp det planerade arbetet. 

Tidigare har Seko sjöfolk arbetat med en treårig verksamhetsplan. Verksamhetsplanen för 2021 är ett undantag genom att endast gälla för ett år. Detta av två skäl:

1) Då Seko sjöfolks representantskap 2021 senarelades på grund av rådande riktlinjer och rekommendationer, valde styrelsen att inte invänta representantskapets beslut av verksamhetsplan utan i stället anta en ettårig verksamhetsplan för 2021. 

På detta sätt fick Seko sjöfolks styrelse en möjlighet att uppnå de målsättningar som inte lät sig göras under 2020 samtidigt som vår långsiktiga verksamhetsplanering från och med 2022 kan antas av representantskapet och samordnas med förbundets.

2) Den pågående coronapandemin och åtgärderna för att minska smittspridningen bidrog till att det vid årsskiftet 2020/2021 fortfarande rådde stor osäkerhet kring utvecklingen inom branschen och förutsättningarna för såväl Seko sjöfolks verksamhet som organisation, vilket gjorde det svårt att ta fram en flerårig verksamhetsplan med relevanta långsiktiga mål.

Verksamhetsberättelsen följer verksamhetsplanens upplägg och olika delar:

Den första delen beskriver Seko sjöfolks verksamhetsmål i enlighet med Sekos uppsatta verksamhetsmål 2017–2021.

Den andra delen beskriver det utvecklingsarbete med prioriterade arbetsområden och aktivitetsmål som ska genomföras för att stärka Seko sjöfolks position och öka det fackliga engagemanget, samtidigt som vi sparar på krafterna och de ekonomiska utgifterna. 

Den tredje delen redogör för vår ekonomi, finansiella verksamhet och årsbokslut för räkenskapsåret 2021.

Läs 2021 års verksamhetsberättelse som pdf

Uppdaterad: