Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om bland annat avtal, vederlag, semester, varsel och uppsägning. Saknas din fråga? Kontakta oss gärna.

Seko har sammanställt vanliga frågor och svar om det fackliga medlemskapet och de försäkringar som ingår. Du hittar dem här.

Seko sjöfolks ombudsmän svarar regelbundet på fackliga frågor i vår medlemstidning Sjömannen. Kika gärna där.

Välj kategori

Varsel och uppsägning

 • Ett varsel är en förvarning om uppsägning. Du är med andra ord inte uppsagd, en uppsägning ska vara skriftlig och ges till dig personligen. Vid uppsägning så ska din lokala fackliga sektion förhandla med arbetsgivaren. Läs mer om varsel här.

 • Lagligt sett äger arbetsgivaren frågan om arbetsbrist fullt ut. Ett företag behöver inte visa att det går dåligt för att kunna hävda arbetsbrist, utan behöver bara hävda till exempel ekonomiska skäl för arbetsbristen.

 • Det är omöjligt att svara på innan förhandlingarna är avslutade. När de är klara kommer arbetsgivaren att kontakta de personer som blir uppsagda. Den som inte blir uppsagd, kan få byta både fartyg och arbetsuppgifter. Arbetsgivaren måste skriftligen delge dig som blir uppsagd. Är du orolig för din anställning så hör av dig till din arbetsgivare.

 • Ja, arbetstagares plats i turordningen bestäms med utgångspunkt från varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Kan en arbetstagare endast efter omplacering beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren gäller som förutsättning för företräde enligt turordningen, att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet.

 • Arbetstagare får tillgodoräkna sig en extra anställningsmånad för varje anställningsmånad som arbetstagaren har påbörjat efter fyllda 45 år. Sammanlagt får arbetstagaren dock tillgodoräkna sig högst 60 sådana extra anställningsmånader.

 • Om du har varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under de tre senaste åren hos samma arbetsgivare och blir uppsagd på grund av arbetsbrist och har tillräckliga kvalifikationer så har du företrädesrätt till återanställning. Detta gäller under uppsägningstiden och därefter inom nio månader efter att din anställning upphört.
  Vid uppsägning ska du göra anspråk på företrädesrätt till återanställning. När det är gjort ska arbetsgivaren bekräfta detta.

 • Det beror på vilket avtal du arbetar under. Arbetar du på ett fartyg som har ett avtal tecknat mellan Seko och Sjöfartens Arbetsgivarförbund SARF (färja eller lastfartyg) så gäller följande: 

  Uppsägningstiden är beroende av din ålder. Om din arbetsgivare säger upp dig har du, om du varit anställd i minst tre månader, rätt till följande uppsägningstid:

  Under 25 år: 1 månad
  Fyllt 25 år: 2 månader
  Fyllt 30 år: 3 månader
  Fyllt 35 år: 4 månader
  Fyllt 40 år: 5 månader
  Fyllt 45 år: 6 månader
   
  Arbetar du på ett fartyg som har ett avtal tecknat mellan Almega och Seko (skärgårdsfartyg) så gäller följande: 

  Uppsägningstiden är beroende av din anställningstid i företaget.
  Anställd mindre än 2 år: 1 månader
  Anställd 2–4 år: 2 månader
  Anställd 4–6 år: 3 månader
  Anställd 6–8 år: 4 månader
  Anställd 8–10 år: 5 månader
  Anställd mer än 10 år: 6 månader
   
  Arbetar du på ett fartyg som saknar kollektivavtal så gäller Lagen om Anställningsskydds (LAS) regler som är följande:

  För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid på:
  Sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren 2–4 år: 2 månader
  Sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren 4–6 år: 3 månader
  Sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren 6–8 år: 4 månader
  Sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren 8­–10 år: 5 månader
  Sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren mer än 10 år: 6 månader

 • Nej. Sekos och rederiets system är två helt olika saker. Att din anställningstid i Sekos system inte stämmer påverkar inte din plats på rederiets lista. Turordningen och vem som sägs upp baseras helt och hållet på arbetsgivarens uppgifter om anställningstid.

 • LAS-listan, eller turordningslistan, är inte offentlig. Däremot har du som anställd rätt att ta del av vilken anställningstid arbetsgivaren har om dig. Detta för att kunna konfirmera att anställningstiden som arbetsgivaren har stämmer.

 • Alla uppsagda får ett personligt meddelande av arbetsgivaren, där arbetsgivaren berättar hur många dagar du är registrerad som anställd hos dem. Om du anser att rederiets uppgifter är felaktiga behöver du kunna bevisa att din anställningstid är en annan genom att styrka detta med anställningskontrakt, lönespecifikation, sjötjänstutdrag från Transportstyrelsen eller liknande. Om du har dokument som visar att du varit anställd fler dagar, än vad arbetsgivaren först angav, så kommer arbetsgivaren att korrigera detta.

 • Du har samma rättigheter och skyldigheter under din uppsägningstid som under din anställning. Du ska stå till arbetsgivarens förfogande, ha certifikat och läkarintyg i ordning. Under uppsägningstiden har du dock rätt att både söka andra jobb och gå på anställningsintervju. om det är aktuellt.

 • Om du bor i Finland, men har betalt löpande till svensk a-kassa är det ändå i Finland som du ska skriva in dig som arbetssökande. Kontakta a-kassan för information och övergång till finsk a-kassa.

 • Du kan inte bli uppsagd under din föräldraledighet. Är du föräldraledig får du inte sägas upp förrän du är tillbaka i tjänst igen.

 • Den som är sjukskriven är inte skyddad från uppsägning.

 • Det avgör det fackförbund du är medlem i. Här gör olika förbund på olika sätt. Kontakta ditt förbund. Om du arbetar på en arbetsplats där Seko har kollektivavtal, men är medlem i ett annat LO-förbund som meddelat att det inte kan företräda dig, så kontakta vår medlemsservice så hjälper de dig vidare.

 • Kontakta Seko sjöfolk på sjofolk@seko.se så ändrar vi ditt betalningssätt från kollektiv avisering till individuell inbetalning. Sedan kan du i din egen bank ansöka om autogiro eller välja e-faktura.

Semester och vederlagsledighet

Permittering och korttidsarbete

 • Korttidsarbete kan användas när företag drabbas av tillfälliga och allvarliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period samtidigt som staten lämnar ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. Anställda får behålla en del av sin ordinarie lön under korttidsarbetet samtidigt som företagets personalkostnader minskar. För att använda korttidsarbete måste arbetsgivare och arbetstagare vara överens om det.
  Under coronapandemin tillämpades ett tillfälligt förstärkt stöd för korttidsarbete. Det innebar att staten under 2020 och delar av 2021 stod för en större del av kostnaden jämfört med det ordinarie stödet vid korttidsarbete, och då kallades det för korttidspermittering. Detta tillfälligt förstärkta stöd upphörde att gälla den 30 september 2021.
  I det ordinarie stödet för korttidsarbete står staten för en tredjedel av arbetsgivarens kostnad för arbetstidsminskningen och den maximala arbetstidsförkortningen uppgår till 60 procent av ordinarie arbetstid.

  Läs mer på regeringens hemsida

 • Alla rederier som har ett kollektivavtal med Seko kan teckna ett korttidspermitteringsavtal. De rederier som är intresserade av detta, förhandlar då med Seko om ett tillämpningsavtal där det framgår vem som blir permitterad och med hur stor procent. Din arbetsgivare informerar dig om du är aktuell för permittering. Om du blir det, så ska du få ett schema där det framgår när du ska vara tillgänglig för arbetsgivaren.

 • Det som arbetsgivarorganisationerna och Seko har undertecknat är ett ramavtal som sätter villkoren – alltså grunden. I varje rederi ska det sedan skrivas ett tillämpningsavtal, alltså ett lokalt avtal anpassat efter det specifika rederiet. I tillämpningsavtalet ska det framgå vilka som ska permitteras, med hur många procent som varje anställds arbetstid ska minskas med, samt hur länge permitteringen ska gälla.

 • Det gör arbetsgivaren. Permittering behöver inte följa någon turordning utan arbetsgivaren kan ensidigt bestämmer vem som blir permitterad.

 • Nej. Inkomstförsäkringen villkoras av att du får ersättning från a-kassan. Vid korttidsarbete/korttidspermittering utgår lön från arbetsgivaren som i sin tur får ersättning från staten.

 • Arbetsgivaren ska meddela dig om till vilken procent du är permitterad och när du då ska arbeta den resterande procenten.  Är du permitterad till 60% så ska du de övriga 40% stå till arbetsgivarens förfogande. Om arbetsgivaren väljer att låta dig gå hem, är det alltså viktigt att det i ditt schema framgår när du ska arbeta eller stå till arbetsgivarens förfogande.

 • Här gäller samma regler som i vanliga fall. Du är fortsatt anställd enligt ditt anställningskontrakt och då behöver du ansöka om bisyssla i enlighet med vårt kollektivavtal. Har du en godkänd bisyssla sedan tidigare kan du fortsätta med den, men du får inte börja med en ny.

Covid-19

 • För att minimera risken för smittspridning ska alla arbetsgivare göra en riskbedömning enligt arbetsmiljölagens regler. I riskbedömningen ska det finnas en planering om hur eventuell smitta eller misstänkt smitta ska hanteras. Din arbetsgivare ska informera dig om vad som gäller. Arbetsgivaren ska tillhandahålla den skyddsutrustning som behövs och även informera om smittrisker. I varje situation där skyddsutrustning kan vara en lösning måste arbetsgivaren göra en riskbedömning i samråd med skyddsombudet om hur situationen ska hanteras.

 • Covid-19 finns med på ILO:s lista över vilka smittsamma sjukdomar som kan klassas som arbetsskada. Detta innebär inte att alla som blivit smittade av coronavirus i sitt arbete kan få covid-19 klassat som arbetsskada. För att covid-19 ska klassas som arbetsskada av Försäkringskassan behöver något av myndighetens kriterier om riskyrke uppfyllas. Läs mer här (länk).
  Har du fått post-covid (långtids-covid) och misstänker att du blivit smittad på arbetsplatsen rekommenderas du att höra av dig till din lokala fackliga part för att få hjälp.

Övrigt