Handlingsplan för jämställd representation

Seko sjöfolk ska verka för att öka medlemmarnas demokratiska inflytande och engagemanget för organisationens gemensamma intressen. Detta slås fast i verksamhetsplanen liksom målsättningen att utveckla nya inkluderande samarbetsformer.

Handlingsplanen för jämställd representation är ett verktyg för att genomföra detta i hela vår organisation. Planen är antagen av styrelsen som är ytterst ansvarig för att alla delar av Seko sjöfolks organisation arbetar med, följer och genomför denna plan. I början av 2020 antogs en uppdaterad version av handlingsplanen som sedan reviderats då förutsättningar och möjligheter att uppnå målen för 2020 drastiskt förändrats med anledning av coronakrisen. 

Reviderad uppdaterad handlingsplan för jämställd representation 2020 som pdf

 

Uppdaterad: