Uttalande från Seko sjöfolks årsmöte i Göteborg den 16 mars 2017

1988 inrättade Norge ett Norskt Internationellt Skeppsregister (NIS) och hela fartygsflottan i fjärrfart registrerades i stort sett över en natt i NIS. Påföljden av det blev att i princip allt norskt manskap förlorade sina arbetsplatser.

Publicerad:

1989 införde Danmark ett motsvarande skeppsregister, DIS, även det enbart riktat till fartyg i fjärrfart. År 2000 öppnade Danmark även upp för att en del fartyg i färjetrafiken kunde omfattas av DIS, om än till viss del reglerat med vissa förutsättningar som inte öppnade upp för en total avreglering och spridning till andra länders färjetrafik.
Idag finns det kanske en handfull danskt och norskt manskap i DIS och NIS. Danskt och norskt befäl i nämnda skeppsregister krymper i antal allt fortare och det ser inte heller ut att bli bättre för befälen på sikt.

Under senare år har speciellt Color Line fört en hårdnackad diskussion i Norge och hotat med utflaggning av färjor från Norge till andra flaggor, bland annat till a Flag of Convenience eller DIS. Detta har föranlett att den norska regeringen har undersökt möjligheterna att anpassa regelverket för NIS med en text som skulle göra det möjligt för Color Line att registrera om två stora färjor i trafik på Norge från NOR till NIS, och därmed äventyra 700-800 norska sjömäns arbetsplatser och massuppsägningar som följd av denna omreglering och en lömsk öppning i NIS för färjetrafiken.

Seko sjöfolk har ett gott samarbete med framförallt de nordiska manskapsförbunden och även med de nordiska befälsförbunden. Tack vare goda kontakter och bra samarbete har vi alla inblandade varit uppdaterade och följt den negativa utvecklingen i framförallt Norge att man nu vill luckra upp bestämmelserna i NIS.

Den norska regeringen anser att detta är en intern förändring som enbart kommer att påverka norska intressen, men så är inte fallet, i alla fall inte på längre sikt.

På kort sikt kommer förslaget om att ändra föreskriften om fartområde i NIS kanske endast att beröra norska intressen, men man har nu efter trettio år börjat peta i fartområdet och vill lägga en distansavgränsning i förordningen. Lyckas man med detta då har man öppnat upp pandoras box för framtiden och kan när som helst och hur snabbt som helst stryka distansmåttet, och helt plötsligt kan ALL färjetrafik omfattas av regelverket i NIS.

Vi som idag deltager på Seko sjöfolks årsmöte representerar ca 6 000 sjömän i Sverige, och vi anser att den norska regeringen skall dra tillbaka sitt förslag om att tillåta färjetrafik på Norge att registrera sig i NIS.

Detta förslag är dåligt idag, allra mest för de ca 700 sjöfolk som direkt riskerar sina arbeten. Det är även dåligt för framtiden, inte bara för norska vidkommanden, utan detta kan lätt utökas och därmed bli en fara för allt nordeuropeiskt sjöfolk.

Vårt budskap till den norska regeringen är:
Dra tillbaka förslaget om förändringar i NIS!!

Uppdaterad: