Öppet brev till Trafiknämndens ledamöter i Stockholm Läns Landsting

Publicerad:

I går hade Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen med förtroendevalda i berörda rederier ett gemensamt möte med alliansens politiska sekreterare i Landstingshuset. Det blev på deras initiativ ett möte utan oppositionen, då sekreterarna ville undvika "politiska diskussioner" som man uttryckte det. Med detta brev vill vi säkerställa att alla ledamöter i Trafiknämnden får likvärdig information inför mötet den 23 februari, där vi förordar att man INTE godkänner Trafikförvaltningens förslag till direktavtal med de aktörer som tilldelades trafikuppdragen i november 2015, utan man i första hand direktupphandlar med befintliga entreprenörer intill dess att Förvaltningsrättens dom vinner laga kraft.

På mötet igår framförde, särskilt de förtroendevalda sina medlemmars oro för framförallt TRSM Group 1 ABs möjligheter att klara av det enskilt största uppdraget i upphandlingen av kollektivtrafik i Stockholms skärgård. Dessa synpunkter har från början haft lite fakta i argumentationen men under de senaste veckorna har farhågorna i allt större omfattning bekräftats genom TRSM och andra aktörers agerande. Jag återkommer till dessa längre ner.

Seko sjöfolk har som bekant tidigare påtalat i skrivelse till er ledamöter samt Trafikförvaltningen det olämpliga i att besluta om direktupphandling med en aktör som för våra medlemmar riskerar innebära att man får byta arbetsgivare två gånger inom loppet av ett år. Detta kan bli faktum om Förvaltningsrätten skulle bifalla överklagan och diskvalificera TRSM. Först övergång från Stockholms Sjötrafik, SSAB, m.fl. till TRSM i april och därefter till någon annan operatör pga eventuell dom. Att SSAB då finns kvar är också högst osäkert.

Enligt TRSMs avtal skall trafikstart ske den 15 april. Enligt SSABs avtal gäller uppdraget t.o.m. söndagen den 17 april. Redan här föreligger ett problem som förvaltningen skapat i sin direktupphandling. Även en stor del av den säsongsanställda personalen omfattas av risken/möjligheten att byta arbetsgivare två gånger inom loppet av ett år. Först anställda i SSAB från ex 1 april och sedan byte den 15 el 18 april och därefter byte igen eventuellt när dom avkunnas. Förutom övergång av verksamhet av personal torde det föreligger en hel del kostnader i samband med varje byte av en entreprenör och som inte genererar kollektivtrafik.

TRSMs möjligheter att överta trafiken den 15 eller 17 april (direktavtalen reglerar olika start för överlåtare och övertagare) kan ifrågasättas av följande skäl.

1. Den i upphandlingen redovisade erfarne operativa chefen Kent Dahlberg har bytts ut. Han har bemannat ett par mindre fartyg åt Strömma under några år men i den rollen inte haft ansvar för upprättandet av ISM mm som nu TRSM är skyldigt att upprätta och få godkänt hos tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen. Varför Kent plockats bort har inte officiellt meddelats.

2. Ny operativ chef är Paul Ekwall drygt 30 år, styrelseledamot i TRSM och i Stockholm Ocean Bus. Det senare bolaget drev ifjol den amfibiebuss som körde turister både på land och i vattnet i Stockholms hamn. Han har tidigare drivit bolag inom direktreklambranschen. Om detta är tillräcklig kompetens för att upprätta ISM manualer och övrigt som krävs av tillsynsmyndigheten återstår att se. Våra medlemmar har dock erfarenhet av betydligt mer erfarna operativa chefer genom åren.

3. Paul Ekwall har till SSAB framfört en skriftlig begäran att få ta del av SSABs kassasystem.

4. Paul Ekwall har även till SSAB skriftligen framfört en begäran att få ta del av SSABs ISM-manualer inför trafikstart om ett par månader. Uppenbarligen för att man själv inte hinner eller kan upprätta dem innan trafikstart. Det börjar bli ont om tid.

5. SSAB har även erhållit muntligt förslag från ordförande i Stockholm Info AB och/eller Skärgårdsrederiet Sweden AB att något av bolaget avser bistå TRSM att upprätta ISM-manualer m.m. Alternativet till detta skulle vara att man väljer att avstå med följd att TRSM inte skulle klara sina åtaganden och därmed skulle SSAB som "god tvåa" i upphandlingen erhålla trafikuppdraget i stället. Men då vill man ha en betydande aktiepost i SSAB om man ska avstå sina tjänster??? Om man utför sina tjänster till TRSM att upprätta ISM-manualer ideellt, eller krav på likvärdig ersättning som i SSAB är oklart. Eftersom både Blidösundsbolaget och Utö Rederi ingår i bolagen kan man anta att det är deras kompetens som skall utnyttjas.

De tre senaste påståendena har Seko sjöfolk erhållit från SSABs bolagsstyrelse där vi är representerade och ärendet behandlats. Ärendena har inte belagts med tystnadsplikt, men de skrivelser som dokumenterar uppgifterna har Seko sjöfolk erhållit kopia på såsom styrelsehandling, men får inte sprida, men väl visas upp till de som tvivlar på uppgifterna. Anledningen är att dessa pinsamma skrivelser inte ska valsa runt i Landstingshuset eller på redaktioner. Agerandet börjar sakta men säkert bekräfta det som våra medlemmar befarat från första början, att ett bolag utan tidigare erfarenhet eller erfaren kompetens har stora problem att klara av en rederiverksamhet utan problem. Problem som kan påverka trafiken och därmed även våra medlemmars arbetssituation i april.

Det är olyckligt att upphandlingen av skärgårdstrafik inte medför att varje anbudsgivare kan stå på egna ben utan det ska upprättas olika konstellationer för att fler ska kunna vara med och dela på kakan.
Seko sjöfolk uppmanar Trafiknämndens ledamöter att noga överväga att INTE godkänna Trafikförvaltningens förslag till direktavtal som skall beslutas på TNs möte den 23 februari. Avvakta genom att i första hand förlänga befintliga avtal tills dess att Förvaltningsrättens dom vunnit laga kraft.

Seko sjöfolk

Chang Strömberg, vice ordförande

Uppdaterad: