Vanliga frågor

Vi befinner oss i en extraordinär situation där Sverige liksom andra länder i hela världen försöker begränsa smittspridning av coronaviruset.

Det råder stor osäkerhet om händelseutvecklingen, det finns ingen som vet vad som kommer att hända inom den närmaste framtiden.

Seko har också sammanställt vanliga frågor och svar om Corona. Dessa hittar du här.

Frågor som rör smittspridningen och samhällsinsatserna för att begränsa den hänvisar vi till krisinformation.se

Välj kategori

Allmänt

Semester och vederlagsledighet

Läkarintyg och smittspridning

 • För att minimera risken för smittspridning ska alla arbetsgivare göra en riskbedömning enligt arbetsmiljölagens regler. I riskbedömningen ska det finnas en planering om hur eventuell smitta eller misstänkt smitta ska handhas. Din arbetsgivare ska informera dig om vad som gäller.

 • Arbetsgivaren ska tillhandahålla den skyddsutrustning som behövs och även informera om smittrisker. I varje situation där skyddsutrustning kan vara en lösning måste arbetsgivaren göra en riskbedömning i samråd med skyddsombudet om hur situationen ska hanteras.

 • Kravet på läkarintyg från den åttonde sjukdagen är tillfälligt borttaget. Liksom kravet om att lämna läkarintyg till arbetsgivaren dag 15. 

  För tillfället gäller detta:
  Om du är sjuk i mindre än 21 dagar behöver du inte skicka något läkarintyg till Försäkringskassan när du ansöker om sjukpenning. Försäkringskassan kan dock i efterhand behöva begära in medicinsk information.

  Om du fortfarande är sjuk när det har gått 21 dagar, måste du skicka ett läkarintyg till Försäkringskassan. Genom att skicka läkarintyget berättar du för Försäkringskassan att du fortfarande vill ha sjukpenning.

  Mer information om detta hittar du på Försäkringskassans hemsida.

 • Om du har smittats av coronavirus i arbetet och fått sjukdomen covid-19 kan det vara en arbetsskada. Covid-19 är sedan april 2020 godkänd av ILO som arbetssjukdom. Har du fått post-covid (långtids-covid) och misstänker att du blivit smittad på arbetsplatsen ska du höra av dig till din lokala fackliga part för att få hjälp. På anmalarbetsskada.se/corona finns information.

Försäkringar

Korttidspemittering

Tidsbegränsad anställning (Vikarie, visstids- eller säsongsanställd)

Bosatt i Finland

Inte medlem i Seko sjöfolk

Uppsägning

 • Lagligt sett äger arbetsgivaren frågan om arbetsbrist fullt ut. Ett företag behöver inte visa att det går dåligt för att kunna hävda arbetsbrist, utan behöver bara hävda till exempel ekonomiska skäl för arbetsbristen.

 • Det är omöjligt att svara på innan förhandlingarna är klara. När de är klara kommer arbetsgivaren att kontakta de personer som blir uppsagda. Den som inte blir uppsagd, kan få byta både fartyg och arbetsuppgifter.

 • Ja, arbetsgivaren kommer att upprätta en lista över alla anställda utifrån anställningstid.

 • Ja, arbetstagares plats i turordningen bestäms med utgångspunkt från varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Kan en arbetstagare endast efter omplacering beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren gäller som förutsättning för företräde enligt turordningen, att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet.

 • Arbetstagare får tillgodoräkna sig en extra anställningsmånad för varje anställningsmånad som arbetstagaren har påbörjat efter fyllda 45 år. Sammanlagt får arbetstagaren dock tillgodoräkna sig högst 60 sådana extra anställningsmånader.

 • Om du har varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under de tre senaste åren hos samma arbetsgivare och blir uppsagd på grund av arbetsbrist och har tillräckliga kvalifikationer så har du företrädesrätt till återanställning. Detta gäller under uppsägningstiden och därefter inom nio månader efter att din anställning upphört.
  Vid uppsägning ska du göra anspråk på företrädesrätt till återanställning. När det är gjort ska arbetsgivaren bekräfta detta.

 • När förhandlingen är avslutad kan bolaget när de vill påbörja uppsägningarna. Arbetsgivaren måste skriftligen delge dig som blir uppsagd. Är du orolig för din anställning så hör av dig till din arbetsgivare.

 • Uppsägningstiden är för det första beroende av vilket avtal du arbetar under.

  Arbetar du på ett fartyg som har ett avtal tecknat mellan Sjöfartens Arbetsgivarförbund (SARF) och Seko (Färja, fraktfartyg) så gäller följande regler:  Uppsägningstiden är beroende av din ålder. Om din arbetsgivare säger upp dig har du, om du varit anställd i minst tre månader, rätt till följande uppsägningstid:
  En månad under 25 år
  Två månader vid fyllda 25 år
  Tre månader vid fyllda 30 år
  Fyra månader vid fyllda 35 år
  Fem månader vid fyllda 40 år
  Sex månader vid fyllda 45 år

  Arbetar du på ett fartyg som har ett avtal tecknat mellan Almega och Seko (skärgårdsbåt) så gäller följande regler: Uppsägnigstiden är beroende av din anställstid vid företaget.
  1 månad om din anställningstid är mindre än 2 år
  2 månader om din anställningstid är mellan 2-4 år
  3 månader om din anställningstid är mellan 4-6 år
  4 månader om din anställningstid är mellan 6-8 år
  5 månader om din anställningstid är mellan 8-10 år
  6 månader om din anställningstid är mer än 10 år

  Arbetar du på ett fartyg som saknar kollektivavtal så gäller Lagen om Anställningsskydds regler vilket är följande:
  För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av:

  Två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,
  Tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,
  Fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,
  Fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, och
  Sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

 • Nej, det påverkar inte. Sekos och rederiets system är två helt olika saker. Att din anställningstid i Sekos system inte stämmer påverkar inte din plats på rederiets lista. Turordningen och vem som sägs upp baseras helt och hållet på arbetsgivarens uppgifter om anställningstid.

 • LAS-listan, eller turordningslistan är inte offentlig och kan inte delas, däremot har man som anställd rätt att ta del av vilken anställningstid arbetsgivaren har om en själv. Så att man kan konfirmera att anställningstiden som arbetsgivaren har stämmer.

 • Alla uppsagda får ett personligt meddelande av arbetsgivaren, där arbetsgivaren berättar hur många dagar du är registrerad som anställd hos dem. Om du anser att rederiets uppgifter är felaktiga behöver du kunna bevisa att din anställningstid är en annan genom att styrka detta med anställningskontrakt, lönespecifikation, sjötjänstutdrag från Transportstyrelsen eller liknande. Om du har dokument som visar att du varit anställd fler dagar, än vad arbetsgivaren först angav, så kommer arbetsgivaren att korrigera detta.

 • Du har samma rättigheter och skyldigheter under din uppsägningstid som under din anställning. Du ska stå till arbetsgivarens förfogande, ha certifikat och läkarintyg i ordning. Under uppsägningstiden har du dock rätt att både söka andra jobb och gå på anställningsintervju. om det är aktuellt.

  Observera att giltighetstiden för certifikat och läkarintyg är förlängd

 • Kontakta Seko sjöfolk på sjofolk@seko.se så ändrar vi ditt betalningssätt från kollektiv avisering till individuell inbetalning. Sedan kan du i din egen bank ansöka om autogiro eller välja e-faktura.