Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplanen beskriver vår organisations mål och inriktning på den verksamhet som ska bedrivas under det kommande året. Den antas i normala fall på representantskapet och Seko sjöfolks styrelse ansvarar för att genomföra planen och hålla den aktuell. Styrelsen ansvarar också för att årligen redovisa hur planen efterlevs bland annat genom verksamhetsberättelsen, så att årsmötet kan följa upp det planerade arbetet. Tidigare har Seko sjöfolk arbetat med en treårig verksamhetsplan, men denna verksamhetsplan gäller bara för 2021.

Den pågående Coronapandemin och åtgärderna för att minska smittspridningen har fått stora konsekvenser för hela vår bransch och vår organisation. Under stora delar av 2020 har vi arbetat i en krisorganisation med tydligt fokus på att rädda arbetstillfällen. Det har bidragit till att annat planerat arbete har fått stå tillbaka. Vi har därför inte kunnat nå uppsatta mål för våra prioriterade satsningar i verksamhetsplanen 2018–2021. 

Då det fortfarande råder stor osäkerhet kring utvecklingen inom branschen och förutsättningarna för såväl Seko sjöfolks verksamhet som organisation är det svårt att ta fram en flerårig verksamhetsplan med relevanta långsiktiga mål. 

Verksamhetsplan 2021.pdf

Uppdaterad: