Politisk samsyn om sjöfartens betydelse

Under onsdagen arrangerade sjöfartssamarbetet Blå Tillväxt, där Seko sjöfolk ingår, ett sjöfartspolitiskt onlinesamtal där representanter från alla åtta riksdagspartier deltog.

Publicerad:

Förutom Blå Tillväxts representanter Rikard Engström (vd Svensk Sjöfart), Kenny Reinhold (ordförande Seko sjöfolk) och Mikael Huss (vd Sjöbefälsföreningen) var även personer ur deras respektive organisationer inbjudna för att lyssna.

Syftet med samtalet var att diskutera konkreta åtgärder – både akuta och långsiktiga – för att den svenska sjöfarten ska överleva coronakrisen. Nu krävs politisk handlingskraft, menar parterna i Blå Tillväxt, för att sjöfarten ska kunna fortsätta vara en samhällsbärande pelare.

Blå Tillväxt presenterade de tre åtgärder som parterna identifierat som viktigast för att hantera coronavirusets konsekvenser för sjöfarten. Dessa är: Bredda sjöfartsstödet (så att stöd även kan ges för personal ombord på fartyg som tillfälligt tagits ur drift), införa ett riktat transportstöd liknande det som Finland infört, och sänka avgifter som exempelvis farleds- och hamnavgifter. 

De politiker som deltog i samtalet var Elin Gustafsson (S), Anders Hansson (M), Jimmy Ståhl (SD), Emma Berginger (MP), Mikael Larsson (C), Magnus Jakobsson (KD), Jessica Thunander (V) och Helena Gellerman (L). 

Samtliga politiker är överens om att sjöfarten är viktig för Sverige och att sjöfarten drabbas hårt av pågående coronakris. Var och en fick under samtalet redogöra för vad deras parti vill göra för att underlätta för sjöfarten. Blå Tillväxts önskemål om att bredda sjöfartsstödet nämndes av flera som en prioriterad åtgärd. Möjligheten att sänka eller tillfälligt slopa farledsavgifterna nämndes också. Flera politiker påpekade att de generella åtgärder som hittills gjorts, till exempel möjligheten till korttidspermittering och förbättrad a-kassa, gynnar även sjöfarten. 

En blick på framtiden hanns också med. Blå Tillväxt frågade politikerna vilka åtgärder som är viktiga för att redan nu förbereda för den vändning som kommer när den akuta krisen är förbi. Flera svarade att det är viktigt att från politiskt håll fortsätta vara tydlig med sjöfartens betydelse. Flera tog också upp vikten av att gynna överflyttningen från väg till sjö. Ytterligare åtgärder som nämndes är en översyn av Sjöfartsverkets finansiering och avgiftsmodell, och att satsa på utbildning och kompetensförsörjning. 

Ett liknande möte planeras hållas i höst.

Uppdaterad: