Sista, eller senaste, turen i upphandling av skärgårdstrafiken

Öppet brev till Trafiknämndens ledamöter i Stockholm Läns Landsting nr 2

Som ni alla blev varse igår kastade riskkapitalbolaget Avalance Capital AB in handduken som storägare i TRSM Group 1 AB då aktierna övertogs av ett dotterbolag till Gotlandsbolaget. Frågan som ställs är varför detta skedde ?

Publicerad:

Som bekant hade TRSM inte upprättat bankgaranti på 40-50 miljoner senast den 22 januari som direktavtalet föreskriver. En bankgaranti av riskkapitalbolaget, samtidigt som TRSM inte hade förmått upprätta ISM-manualer mm och därmed riskera att inte fullfölja trafikstart den 18 april hade inneburit att bankgarantin hade börjat användas för sitt syfte och gått riskkapitalbolaget ur händerna. Detta ville man uppenbarligen inte riskera då man bedömde, precis som många andra, att TRSMs kapacitet på detta område kommer komma till korta. Nu kom "räddningen" från en välrenommerad redarfamilj med både kompetens och kapital. Man kan säga att både riskkapitalbolaget och SLL kom undan med blotta förskräckelsen.

HUR KUNDE UPPHANDLINGEN BLI SÅ HÄR FEL?

Det grundläggande felet uppstod när Trafiknämndens ledamöter beslutade om vilket anbud som skulle antas, och anbuden var anonymiserade. Hur ska de förtroendevalda politikerna kunna veta vad det är för bolag man beslutar anta i en sådan anonymiserad process ? Det är ohederligt mot enskilda politiker som därmed inte har en aning om vad man beslutar och vem som ligger bakom anbuden. Hade anbuden varit öppna kan man med stor säkerhet påstå att beslutet i november sett annorlunda ut, i vart fall hade det inte varit ett enigt beslut, som nu var fallet.

Tänk tanken att samma politiker hade suttit i en bolagsstyrelse med ärende att anta ett anbud för bolagets räkning. Hade styrelsen accepterat att VDn då fått lägga fram ett anonymiserat anbud? Svaret är entydigt NEJ. Ansvaret inför bolagsstämman hade kunnat bli hård. Effekten av agerandet att anonymisera anbudet innebär att makten, som väljarna gett politikerna, förflyttas till tjänstemännen.

Varför accepterar Stockholms Läns Landsting en anonymiserad process i beslut om upphandling i en politisk församling ???

Tjänstemännen i chefsbefattning beslutade den 15 januari att teckna direktavtal med olika rederier UTAN att först förankrat detta hos de folkvalda.

Hur kan politiker besluta att överlåta rätten att teckna 3-åriga trafikuppdrag för över en halv miljard kr till tjänstemannanivå?

Seko sjöfolk vidhåller uppfattningen att direktavtal bör träffas med befintlig entreprenör i avvaktan på att Förvaltningsrättens dom vinner laga kraft och att Trafiknämnden inte beslutar godkänna direktavtalen. Våra medlemmar riskerar i annat fall få byta arbetsgivare två gånger inom loppet av ett år med tillhörande byte av garanti för lönefordran m.m.

Seko sjöfolk kräver fortsatt att våra medlemmars lönefordran i en övergång till TRSM måste säkras på något sätt, vilket vi i "gamla" TRSM fått muntligt löfte om ska ske. Våra farhågor var stora att så inte skulle bli fallet då TRSM inte ens upprättade bankgaranti enligt direktavtalet den 22 januari till Trafikförvaltningen. I det "nya" TRSM har våra farhågorna för en utebliven garanti minskat betydligt.

Möjligheten för det "nya" TRSM att nu få resurser och kompetens att klara trafikstart är betydligt stärkta. Men det är inte p.g.a. att upphandlingen skötts professionellt. Den har varit under all kritik. Den osäkerhet den medfört för de ombordanställda är uppenbar. Att denna förändring nu sker i TRSM är ett led i att frågan om bolagets möjligheter att klara trafikstart utan komplikationer har ifrågasatts.

De ombordanställdas protester, som med sin kompetens, erfarenhet och lojalitet med "sina" skärgårdsbåtar, har satt frågan på "dagordningen" där man fått stöd från olika håll i den allmänna debatten. Även vissa politiker har förstått allvaret i Trafiknämndens felaktiga beslut och chefstjänstemännen brister. Politiker borde kanske framöver lyssna lite mer på de som jobbar och berörs av den aktuella upphandlingen.

Seko sjöfolk vill avslutningsvis uppmana Trafiknämndens ledamöter att inför framtida beslut INTE anonymisera anbuden i samband med beslut. Det förfaringssättet är INTE till gagn för skattebetalarna vilket denna turbulenta upphandling visat.

Ett tack till de politiker som tagit sig tid att lyssna på våra synpunkter och argument som vi framfört på våra medlemmars vägnar.

Chang Strömberg
Vice ordförande, Seko sjöfolk

Uppdaterad: