Seko sjöfolks fond för långtidssjuka

Tuberkulos (tbc), var framför allt ett eldarnas och lämparnas gissel, som inte heller det övriga sjöfolket gick fria ifrån. Trånga skansar och dåliga hygieniska förhållande ombord underlättade smittspridningen.

1920 bildades Eldarnas tuberkulosfond och Sjömansunionens tbc-kassa.
Medel till fonden betalade medlemmarna själva. När de båda fackföreningarna gick ihop 1932 slogs också fonderna, som skulle stödja de tbc-sjuka, ihop. Namnet blev Svenska Sjöfolksförbundets tbc-fond. Första året efter sammanslagningen fick 150 tbc-sjuka sjömän bidrag från fonden.

Med tiden kom tuberkulosen att utrotas i Sverige. Medan antalet tbc-sjuka minskade ändrades fondens regler så att även andra långtidssjuka medlemmar kunde få ersättning. Vid Sjöfolksförbundets kongress 1978 ändrade fonden namn till Svenska Sjöfolksförbundets fond för långtidssjuka. Vid samgåendet med Seko 1996 ändrades namnet till Seko sjöfolks fond för långtidssjuka.

Sedan 1960 har antalet långtidssjukskrivningar stadigt ökat år för år. 1970 fanns det 217 långtidsjuka sjömän, ytterligare tio år senare var de 350.
År 2007 fick 773 sjömän bidrag från fonden.

Den kraftiga ökningen av antalet långtidssjuka sjömän som är berättigade till bidrag tär på fondens medel. Fram till 1973 betalade varje medlem vart år den så kallade "tvåkronan", öronmärkta medel, som gick direkt till fonden. Sedan 1974 avsätts istället en procent av medlemsavgiften till avdelningen direkt till fonden.

Men fonden fick också andra tillskott. Förr var det vanligt att enskilda sjömän testamenterade sina kvarlåtenskaper till fonden, till sina sjöbröders och sjösystrars fromma. Något som nu i det närmaste har upphört, även om möjligheten ännu finns. Likaså har andra gåvor till fonden från enskilda upphört men fonden får en del pengar från rederier i form av gåvor eller skadestånd.

Seko sjöfolks fond för långtidssjuka har bankkontonummer Swedbank 8105-9 74 217 244-8

Som medlem i Seko sjöfolk har du rätt till ersättning från Seko sjöfolks fond för långtidssjuka när du varit arbetsoförmögen på grund av långvarig sjukdom de senaste 12 månaderna.

* Ersättning utgår vid hel eller halv sjukskrivning/sjukersättning.

* Vid hel sjukskrivning utgår för närvarande 1 000 kronor, vid halv sjukskrivning halva beloppet.

* Ersättningen betalas ut under december månad.

* Ersättning utgår först efter enskild ansökan och kan inte betalas ut retroaktivt.

* Till ansökan skall bifogas kopior av läkarintyg över hela sjukskrivningsperioden eller försäkringskassans intyg för sjukpenning. Kopior av läkarintyg skall sedan sändas in fortlöpande så länge sjukskrivningen pågår.

OBS: Någon påminnelse om nytt läkarintyg sker inte.

* Om du blir beviljad sjukersättning skall du skicka in en kopia av beslutet.

* Ersättning utgår längst till och med det kalenderår då du fyller 65 år och ålderspensionen träder in.